Hotel Barómetro de Camariñas

Hotel Barómetro de Camariñas

Hotel Barómetro de Camariñas

Bienvenid@s ao Hotel Barómetro

Ayudas recibidas

Axudas recibidas

O proxecto obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO SEO COSTA DA MORTE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA a través dos FONDOS EUROPEO MARITIMO E DE PESCA.

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL COSTA DA MORTE o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición á UNION EUROPEA.

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

PRIORIDADE DO FEMP MARQUE CUN “X” OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE  DO FEMP
PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial X Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
OUTRA PRIORIDADE   OBXECTIVO ESPECÍFICO OUTRAS PRIORIDADES
No caso de prioridade diferentes a 4 indicaranse os datos de execución do proxecto que correspondan de acordo co Regulamento(UE) nº 1242/2014

 

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO (describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa relación co obxectivo específico do FEMP seleccionado) RESULTADOS (identifique e xustifique os resultados previstos coa implementación do proxecto)

Xerar unha actividade turísitica e de lecer que contribua a poñer en valor os recursos turísiticos da zona.

Unha actividade gran consumidora dos recursos do mar que incentive o incremento do valor engadido e a innovación na transformación, distribución e comercialización da pesca da zona.

Este obxectivo potencia o desenvolvemento ecónomico mediante a diversificación, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar, potenciando o sector turístico e a diversificación en xeral da actividade productiva do territorio, tomando a condición mariñeira do mesmo como elemento diferenciador.

Queremos poñer en valor a cultura mariñeira e do mar en Camariñas dende unha óptica integradora con outros axentes económicos e sociais do territorio, en especial coa Lonxa de Camariñas. Para iso abordaremos o mar dende tres eixos de actividade:

 • produto do mar,
 • patrimonio medio ambiental mariño,
 • e patrimonio marítimo material e inmaterial, especialmente todo o relacionado coa tradición mariñeira asociada ás lonxas, sendo a de Camariñas unha das máis importantes a nivel de Galicia.

Relacionase directamente con obxectivo estratéxico diversificación económica do FEMP

Xeración de actividade económica turísitica

Xeración de actividade económica pesqueira

Diversificación de actividades

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

Contratación con empresas preveedores locais

Contratación de man de obra local

Divulgación e posta en valor do patrimonio gastronómico e cultural de Costa da Morte

Promoción das actividades turísticas da zona

Creación de actividades complementarias ligadas ao turismo

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos) CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)
 • Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio
 • Crecemento económico e do emprego a traves de mellora da competitividade do destino
 • Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego
 • Dotar a zona dunha oferta experiencial e de calidade relacionada co mar e a cultura do mar en Camariñas, a través dun espazo único e singular, e cun triple enfoque: produto do mar; patrimonio histórico e cultural; e patrimonio marítimo material e inmaterial.
 • Crecemento económico e do emprego na zona a través de mellora da competitividade do destino.
 • Crear un modelo de negocio diferenciado na zona, proclive ao establecemento de sinerxías e á creación de paquetes turísticos con outros negocios (especialmente actividades de turismo mariñeiro e turismo activo relacionado co mar e a súa contorna).
 • Creación de actividades de categoria nas actividades turísticas a desenrolar
 • Mellora da oferta para a incorporación de novos servizos
 • Potenciamento do consumo de materias primas procedentes da zona
 • Restauración e gastronomia integradas no programa Come o Mar
 • Apoio a comercialización do turismo mariñeiro
 • Creacion de equipamentos divulgativos e áreas interpretativas vinculadas á posta en valor do patrimonio histórico, gastronómico, pesqueiro, cultural e da tradición dunha terra
 • Apoio a promoción de obradoiros artesanais, especialmente os vinculados coa artesanía mariñeira
 • Apoio a creación de sinerxias entre produtores de diferente índole ligados ao mar e a o territorio
 • Desestacionalizar as visitas
 • Permite crear unha variada diversificación de actividades: aloxamento, espazo gastronómico, centro de interpretación, actividades de turismo activo e córner de tenda.
 • Permite xerar compatibilidades e sinerxías con negocios e iniciativas privadas e públicas, tal e como desenvolveremos nesta memoria (ex: apartado 1.8 ) incluíndo produto derivado da pesca costeira e marisqueo artesanal, o cal se porá en valor e particularmente a través do noso espazo gastronómico.
 • Permite tamén crear experiencias integrables en  proxectos abandeirados por entidades privadas e/ou públicas (ex. ruta dos naufraxios)

 

INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA (marque cun “X”) DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO

X Alta

Media

Baixa

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura.

Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS MARQUE CUN “X” VALOR PREVISTO UNIDADE DE MEDIDA
PRIORIDADE 4
4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima
Emprego creado X 3 Emprego a tempo completo (*)
Emprego mantido (**) Emprego a tempo completo
N.º de negocios creados 2 Número
N.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona 4 Número
N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova (***) Número
N.º de mulleres que participaron en actividades de formación Número


En que obxectivo estratéxico se enmarca?

1. Fomento e diversificación productiva da pesca artesanal

2.Competitividade Sostible das atividades relacionadas co mar

 

En que obxectivo específico se enmarca?

1.1. Mantemento da actividade vinculada co mar

2.1.  Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural material e inmaterial)

2.2. Compatibilización do aprovecitmento dos elementos medioambientais e patrimoniais para a diversificación

 

En que liña de actuación se enmarca?

 

1.1.1. Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos produtos da Pesca Artesanal

2.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais e ambientais do mar

2.2.1. Apoio conxunto ao xeodestino Costa da Morte, con especial énfase na súa consideración como destino accesible

2.2.2. Mellora da competitividade económica e diversificación dos “Espazos temáticos do Mar” e das zonas costeiras

 

En que medida se enmarca?

 

1.1.1.1, Mellora das canles curtas de comercialización na mesma comarca e/ou venda nas lonxas

1.1.1.3 Campañas promocionais dos produtos da Pesca Artesanal e o seus derivados ou transformados

1.2.1.1 Mellora da paquetización de produtos pesqueiros

2.1.1.1. Recuperacion de elementos patrimoniais conxuntos do xeodestino Costa da Morte. No noso caso un patrimonio inmaterial, un patrimonio cultural e patrimonio histórico

2.2.1.1. Utilización das TIC como ferramenta de difusión e preparación da visita ao xeodestino Costa da Morte

2.2.1.2. Adpatación dos productos e elementos da oferta do xeodestino para o turismo accesible

2.2.1.3. Apoio a proxectos de provisión e fornecemento de recursos á oferta do xeodestino Costa da Morte

2.2.2.1. Creación e paquetización de produtos turísticos e actividades relacionadas co mar

2.2.2.2. Mellora da capacidade (cualitativa e cuantitativa) dos establecementos hostaleiros

2.2.2.3. Apoio e fomento da creación e mellora de Espazos Temáticos do Mar (centros cívicos, equipamentos,…)

2.2.2.4. Campañas de promoción de produtos da Pesca Costeira Artesanal

2.2.2.5. Accións orientadas á visibilización da Cultura Mariñeira

2.2.2.6. Accións orientadas ao fomento do emprego e da empregabilidade en actividades relacionadas coa diversificación do sector pesqueiro e do Mar

 

 

Cal é o grao de contribución do proxecto á EDLP?

 

X Alta

 

Media

 

Baixa

 

Describa a contribución do proxecto á EDLP

Este proxecto contribue de maneira maís que notable ás Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo xa que ás medidas que leva a cabo afectan a varias liñas de actuación o que repercute positivamente en maís dun obxectivo específico.

Reformas orientadas ao incremento da calidade e da categoria dos aloxamentos e establecementos de hostaleria

Ampliación e mellora da oferta das empresas para a incorporación de novos servizos

Iniciativas de restauración e gastronomía integradas no programa Come o Mar

Creacion de novos servizos distintos de aloxamento e restauración

Apoio á comercialización do turismo mariñeiro

Potenciación da cultura mariñeira

Innovación dun proxecto pioneiro no território e en Galicia

Innovación e uso de TIC`s nas ferramentas divulgativas

Potenciacion do concepto slow food grazas ao modelo de negocio plantexado.